Kwaliteit

Basiskwaliteitseisen lactatiekundigen

Ieder lid van de NVL heeft een opleiding afgerond, een internationaal erkend examen afgelegd en mag de titel "lactatiekundige IBCLC" voeren, wat staat voor International Board Certified Lactation Consultant. In 2007 heb ik, met succes deelgenomen aan het internationale examen. De lactatiekundige IBCLC moet zich iedere vijf jaar recertificeren. Dit doe je door aan te tonen dat je in die 5 jaar voldoende scholing hebt gevolgd. Hiermee toon je aan dat je op de hoogte bent van alle ontwikkelingen. In 2012 is mijn diploma verlengd met 5 jaar. Elke tien jaar moet opnieuw een internationaal examen worden afgelegd om de titel te mogen behouden. In 2017 heb ik daarom opnieuw deelgenomen aan het internationaal examen. Dit examen is succesvol verlopen. Nu mag ik tot eind december 2022 werkzaam zijn als lactatiekundige IBCLC.

Alleen IBCLC-gecertificeerd lactatiekundigen of lactatiekundigen in opleiding kunnen (aspirant) lid worden van de NVL. Op deze manier bewaken wij de kwaliteit van het vak lactatiekundige. De basiskwaliteitseisen voor lactatiekundige zorg kunt u hier vinden.

Als de zorg afgesloten is wil ik u vragen om het evaluatieformulier in te vullen. Uw kunt het formulier hier downloaden, opslaan, invullen en terugsturen. Op het formulier kunt u aangeven hoe u de zorg ervaren hebt.

Privacy

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie/ praktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Het privacy protocol van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen kunt u hier vinden.

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent met de hulp die u van mij als lactatiekundige IBCLC hebt gehad. Ik zou het prettig vinden als u dit bij mij bespreekbaar maakt. Is de uitkomst onbevredigend voor u, of voelt u zich niet gehoord, dan kunt u een klacht indienen bij de NVL. Er wordt dan een klachtenprocedure gestart. Klachten kunnen de volgende onderwerpen betreffen:

  • Financiële geschillen
  • Schending van de privacy
  • Onvoldoende communicatie door de lactatiekundige
  • Onjuist of onvolledig advies
  • Onvoldoende rapportage aan klant of verwijzer
  • Gezondheidsschade voor moeder of kind
  • Overige schendingen van de gedragscode of beroepsstandaard

De klachtenprocedure van de NVL

Mocht u een klacht willen indienen dan verwijs ik u voor meer informatie over de klachtencommissie naar de NVL. De klachtenprocedure, met meer informatie over het indienen en de procedure kunt u hier vinden.

Klachtenportaal Zorg

Mocht de klacht bij de NVL niet naar tevredenheid opgelost worden dan ben ik ook aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is iedere zorgaanbieder verplicht een klachtenregeling te treffen voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van hem betreffende klachten (artikel 13, eerste lid, Wkkgz). De klachtenregeling is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing. Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde zorg van een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

WHO code

De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk'. Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Als lactatiekundige IBCLC hou ik mij aan de do's en dont's van de WHO code. Meer informatie over de WHO code kunt u hier vinden.